Mājaslapas apmeklējumi

Kopā: 49764
Vakar: 79
Šodien: 34

Iesakām apmeklēt

Vecākiem

2020./2021. mācību gads

2.semestrī turpinās attālinātās mācības līdz 25.janvārim. 1.-4.klašu skolēniem pagarinās brīvlaiks. Pārējās klases mācās tiešsaitē.

Sākot no 11.01.2021., tiešsaistes stundu vadīšanā turpmāk sāksim izmantot e-klases rīku "Video saziņa". Tas nepieciešams, lai izvairītos no nesankcionētas piekļuves tiešsaistes stundām, kā arī lai novērstu atsevišķu skolēnu nekorekto uzvedību stundu laikā.

Uzvedības noteikumi tiešsaistes mācību stundās:

 1. Mācību stundas procesā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu (mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja pieprasījuma), norādot precīzi savu vārdu un uzvārdu. Skolēni ar cita veida lietotāja vārdiem stundai netiek pieslēgti.

 2. Tiešsaistes stunda sākas noteiktā laikā, to vada mācību priekšmeta skolotājs.

 3. Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā ierakstu “n” un piezīmi uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaistes stundā.
  (Atbilstoši konkrētās mācību stundas skolotāja prasībām pēc uzdotā darba veikšanas un iesūtīšanas noteiktajā termiņā ieraksts “n” no žurnāla var tikt izņemts.)

 4. Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās konkrētajā mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klasesbiedriem un skolotājam.

 5. Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi parūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.

 6. Skolēnam nav atļauts veikt stundas foto vai video ierakstu.

 7. Pirms tiešsaistes stundas skolēns iekārto savu darba vietu atbilstoši mācību procesam.
 8. Ēšana stundas laikā nav pieļaujama.

  Skolas administrācija

 

Skola 2020./2021.m.g. uzsāks mācības 1.septembrī, klātienē. Modelis A.

 Kārtība skolā piesardzības pasākumu īstenošanai 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

I.Mājas karantīnas un izolācijas nosacījumu ievērošana un veselības uzraudzība

 1. Rīgas Mūzikas vidusskola (turpmāk – Iestāde) nosaka kartību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid- 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanai.
 2. Skolā netiek pieļauta personu ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne.
 3. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā informē darbiniekus, izglītojamos un viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim, par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem un rīcību, ja kādam parādās elpceļu infekcijas simptomi, nodrošinot informācijas pieejamību viegli uztveramā veidā.
  Direktora vietnieks  IT jautājumos  nodrošina vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pieejamu informāciju par:
  • -to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti skolā;
  • -rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes,
  • -pienākumu ievērot pašizolācijas, mājas karantīnas un izolācijas nosacījumus saskaņā ar noteikumiem Nr. 360;
  • -nepieciešamību informēt klases audzinātāju par izglītojamā prombūtnes iemeslu.
 4. Izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, kurš tālāk informē skolas medicīnas darbinieku, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija.

II. Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Skolā

 1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, telefoniski informēt skolas vadību  un sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem skolā vai sabiedriskajā transportā, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu.
 2. Ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
 3. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 4. Ja izglītojamajam, atrodoties skolā, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), skolas medicīniskais personāls:
  • -izolē izglītojamo atsevišķā telpā, un ja nepieciešams atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Lai novērstu darbinieka inficēšanās risku, izglītojamais obligāti lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu, bet darbinieks – medicīnisko sejas masku;
  • -skolas medicīnas darbinieks sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
  • -izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 5. Ja izglītojamam skolā ir konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
 6. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, mācību iestāde rīkojas atbilstoši infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, skolas medicīnas darbinieks izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas un mutes/deguna aizsegus atsilstoši iepriekš minētajam, sazinās ar izglītojamā vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.
 7. Ja izglītojamam vai mācību iestādes darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar konkrēto mācību iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai mācību iestādei. Tādā gadījumā skolas direktoram ir pienākums pildīt SPKC norādījumus. Skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē iestādes dibinātāju, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu par faktu, ja skolā tiek noteikta karantīna.

III. Distancēšanās pasākumi

 1. Skola nosaka izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē, tai skaitā konkretizējot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par distancēšanos un apmeklētāju plūsmas organizēšanas prasību ievērošanu. Šī kārtība ir pieejama pie skolas ieejas izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības tiek publiskotas arī skolas tīmekļa vietnē. Skolas ēkas dežurants ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu.
 2. Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā koordinē noteikto prasību un šo vadlīniju ieviešanu un uzraudzību. Skolas medicīnas darbinieki aktīvi piedalās noteikumu īstenošanā un ir atbildīgi par to precīzu izpildi un kontroli.Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji ir informēti par minēto procesu un atbildīgo personu un kontaktinformāciju.
 3. Skolā  ir rīcības plāns, piemēram, ja, epidemioloģiskā situācija, atbilstoši SPKC sniegtajai informācijai, pašvaldības administratīvajā teritorijā Covid-19 infekcijas izplatības dēļ pasliktinās un, tai skaitā, ir nepieciešams īstenot mācības daļēji vai pilnībā attālināti. Skolas darbinieki, izglītojamie, viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji un pakalpojumu sniedzēji nekavējoties tiek informēti par minēto plānu.
 4. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, skola izmanto dažādus rīcības modeļus:
  • -nosaka atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku 1.-4. klasēm,
  • -nosaka skolas rīcībā esošo visu telpu kopumu mācību organizācijai un klašu vai grupu izvietošanu 5.-12. klasēm
  • -nodrošina mācību īstenošanu skolā, daļēji attālināti vai attālināti, ja situācija pasliktinās.
 5. Nepasliktinoties epidemioloģiskai situācijai, priekšroka dodama mācību procesam skolā. Skolā tiek noteikti šādi komunikācijas kanāli ar izglītojamiem  un vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem - e-klase, tālrunis, sociālie tīkli.
 6. Pirms organizē ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā bērnu pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu izglītojamiem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem, skola izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.
 7. Ja, izvērtējot riskus, tiek izlemts organizēt kādu pasākumu, tad to dara tā, lai dotu priekšroku pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām.
 8. Skola pēc iespējas nodrošina, ka visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai vai klasei atsevišķi, iespēju robežās mazinot to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.
 9. Ienākot skolā, izglītojamo un darbinieku plūsma , lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos skolas apkārtnē, 5.a,6.a,8.c,9.a,12.a klasēm tiek organizēta pa labās puses kāpnēm(B daļa) un 5.c, 6.c, 7.a, 8.a, 9.c klasēm pa kreisās puses kāpnēm(A daļa). Vecāki vai likumiskie pārstāvji uz stundu sākumu izglītojamos var pavadīt un, beidzoties stundām vai citām nodarbībām, sagaidīt norādītajās atrašanās vietās pie skolas ēkas dežuranta.
 10. Sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem klases audzinātājs skaidro un pēc iespējas mazina izglītojamo vairākkārtēju došanos ārpus skolas teritorijas dienas ietvaros.
 11. Izglītojamajiem, darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām, kā arī kur nepieciešams, nodrošināts attiecīgs marķējums uz grīdas.
 12. Izglītojamo ēdināšana notiek, ievērojot esošo mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā skolā pastāvošo izglītojamo plūsmu plānojamu, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā, un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.

IV. Higiēnas nodrošināšana

 1. Skolā ir noteikts ievērot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības par higiēnas prasību ievērošanu. Tās ir pieejamas izglītojamajiem, darbiniekiem izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām. Prasības ir publiskotas arī skolas tīmekļa vietnē.
 2. Skolā tiek mācīts, ka bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma vai pēc pastaigas ārā. Kur nav iepējama roku mazgāšana, tās apstrādā ar roku  dezinfekcijas līdzekli. Roku nosusināšanai jālieto vienreiz lietojamie dvieļi Atrodoties skolā jālieto maiņas apavi. Pēc apavu maiņas jāmazgā vai jādezinficē rokas.
 3. Skolā ir nodrošināta visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem apmeklētājiem iespēja ievērot roku higiēnu.
 4. Skolā  ir izvietota izglītojamiem, darbiniekiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu, tai skaitā tualetes telpās. 
 5. Skola nodrošina, ka izglītojamie un darbinieki pēc iespējas lieto tikai personīgos rakstāmpiederumus. 
 6. iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu (t.sk. skārienjutīgie ekrāni, datori/tastatūras/peles u.c.) un vietās, kur tas nav iespējams, pastiprināti tiek tīrītas koplietošanas virsmas. 
 7. Regulāri tiek vēdinātas telpas. 
 8. Regulāri tiek veikta telpu uzkopšana. Rūpīgi tīra visas koplietošanas virsmas t.sk. durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krāni, skārienjutīgās ierīces, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus.

V. Dienesta viesnīcas izmantošana

 1. Izmitinot izglītojamos dienesta viesnīcā, ievēro šādus principus:
  • -koplietošanas telpas tiek izmantotas tikai nepieciešamības gadījumos, un netiek pieļauta izglītojamo pulcēšanās koplietošanas telpās;
  • -koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmatošana tiek plānota, lai nodrošinātu 2m distances ievērošanu un nepieļautu izglītojamo pulcēšanos;
  • -telpās tiek nodrošināta roku mazgāšanas iespēja ar siltu ūdeni un ziepēm, kā arī tiek izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi;
  • -telpās, t.sk. tualetes telpās, tiek izvietota izglītojamiem pieejama, skaidri salasāma informācija ar atgādinājumu par higiēnu;
  • -rūpīgi tiek tīrītas visas koplietošanas virsmas.

 Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī


  Rīgas Mūzikas vidusskolas iekšējie noteikumi.

   Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1. apakšpunktu

  I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Rīgas Mūzikas vidusskolā(turpmāk – Skola), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus.

2. Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

3. Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtība, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

 II. Izglītības procesa organizēšana

 1. Skolas izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Skolu, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments), izdodot rīkojumu.

 2. Skola, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi”, izmanto šādus izglītības procesa īstenošanas modeļus:

2.1. A modelis, kurā mācības 1.-6. klašu posmā notiek klātienē un kurā mācības 7. – 12.klašu posmā notiek klātienē, ietverot līdz 20% mācību laika ar attālinātā mācību procesa elementiem.

2.2. Skolā izglītības procesā īstenotais modelis var tikts mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

3. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem.

4. Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

5. Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju elektroniskās skolvadības sistēmā e-klase (turpmāk – e žurnāls).

 III. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana

1. Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu.

2. Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Skolas direktora noteiktajai rīcības shēmai (pielikums) šādām mērķgrupām:

 • Skola – Departaments;
 • Skolas direktors – darbinieki;
 • Skola – izglītojamie;
 • Skola – Vecāki;
 • Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors.

3. Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka izglītojamo un darbinieku ierašanās nosacījumus Skolā, par distancēšanas nodrošināšanu koplietošanas telpās, par ēdināšanas organizēšanu, par interešu izglītības pulciņiem un pagarinātās dienas grupām.

5. Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

 IV. Noslēguma jautājumi

1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

2. Noteikumi ir ievietojami Skolas tīmekļvietnē www.rmivs.lv un izvietojami Skolas vestibilā redzamā vietā.

3. Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-klasē tiek nosūtīta Skolas vēstule ar informāciju, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

4. Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, Skola ziņo Departamentam un atbildīgajiem dienestiem, lai kopīgi risinātu situāciju.

 Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā, atbildīgais par drošību                                                                                J.Seikstulis

 Janvārī skolā notika akreditācija. Rīgas Mūzikas vidusskola saņēma akreditācijas licences uz 6 gadiem:


Atgādinām, ka Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē  www.eriga.lv.

Detalizēta informācija ir dokumentā pdf formātā.

Skolas padomes sastāvs:

Vecāki:

 • Inga Jēkabsone - Skolas padomes priekšsēdētāja
 • Morēna Žubure
 • Iveta Riklāne
 • Juta Banga
 • Irēna Boļšakova
 • Sanita Volkmane

Skolēnu domi pārstāv Justīne Sīpola

Pedagogi:

 • Direktore Vēsma Grugule
 • Direktores vietniece izglītības jomā 5.-12.kl.Ina Rubine
 • Direktores vietniece izglītības jomā 1.-4.kl. Anda Lipska
 • Direktores vietniece audzināšanas jomā Kitija Bruģe

Mācību grāmatas un darba burtnīcas 2018./2019.m.g.

Atjaunoja: Ausma Gabrusenoka » 08.01.2021 | 12:43

Šodien ir 2021.gada 6.maijs

Vārda dienu svin:

Gaidis, Didzis

Dzimšanas dienu svin:
Skolotāji:
Šodien:
nav
Rīt:
nav
Tuvākā
(20. mai.):

Māra Altenburga
Skolēni:
Šodien:
Kristaps Kupčus 3.a
Rīt:
nav
Tuvākā
(08. mai.):

Sintija Kalnača 7.a
Jūzefs Gabriels Daņiļeckis 1.a

Un kāds šobrīd laiks?

RMVS kancelejas darba laiki
tālr./fakss: 67612391
Pirmdiena 8.00 - 16.30
Otrdiena 8.00 - 16.30
Trešdiena 8.00 - 16.30
Ceturtdiena 8.00 - 16.30
Piektdiena 8.00 - 16.30
Direktores pieņemšanas laiki
tālr.: 67611119, 26456193
Pirmdiena
Kalnciema ielā 160
14.00 - 17.00
Ceturtdiena
Šampētera ielā 98
9.00 - 12.30

Skatīt visus kontaktus »

Interesanti